Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

YazarMustafa Caner
YazarBekir Direkçi
YazarBerker Kurt

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

“Kültür ve dil ilişkisi uzun yıllardır araştırmacıların ilgisini çekmiş ve yabancı dil öğretiminde kültür
olgusu birçok çalışmada irdelenmiştir. Ancak, ulaşılabilen alanyazında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
kültür aktarımına ilişkin çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu gerçekten hareketle bu çalışmada
öğretmen adaylarının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımına ilişkin görüşlerinin irdelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinin Türkçe ve İngilizce öğretmenliği
programlarında öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir örneklem tekniği ile seçilen toplam 64 öğretmen
adayından yazılı görüşme yoluyla veri toplanmıştır. Nitel araştırma desenindeki çalışmanın verileri içerik
çözümlemesi yoluyla incelenmiş ve elde edilen bulgular ortaya çıkan temalar doğrultusunda betimsel olarak
yorumlanmıştır. Çalışmanın bulguları, katılımcıların tamamının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk
kültürüne yer verilmesinin öğretim süreci için olumlu getirileri olduğunu ve katılımcıların büyük
çoğunluğunun yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğreticilerin öğrencilerinin dili ve kültürünü hakkında
bilgi sahibi olmaları gerektiğini ancak öğretim sürecinde bunu çok ön planda tutmamaları gerektiğini
düşündüklerini göstermiştir. Bulgular katılımcıların bölümlerine göre incelendiğinde ise katılımcıların bazı
boyutlarda farklı görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir”