Üniversiteli Gençlerin Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Süreçlerinde Konum Bazlı Sosyal Medya Ağlarının Rolü

YazarBegüm ODACI
YazarEmre GÖKALP

Üniversiteli Gençlerin Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Süreçlerinde Konum Bazlı Sosyal Medya Ağlarının Rolü

Bu çalışma üniversiteli gençlerin konum bazlı sosyal paylaşım ağlarını kullanım pratikleriyle, sosyalleşme ve kimlik inşası süreçlerinde bu ağlarının rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Karma desenin benimsendiği bu çalışmada, nicel ve nitel araştırma yöntemi bir arada kullanılmıştır. Araştırmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nden seçilen toplam altı fakültede Swarm kullanıcısı 240 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Nicel veriler, SPSS programında frekansları alınarak, çapraz tablo ve Ki kare analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Ek olarak, anket uygulanan öğrenciler arasından seçilen 13 öğrenci ile de yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda konum bazlı sosyal ağların, kullanıcıların sosyalleşme biçimlerini farklılaştırmada ve kimliklerini oluşturmada önemli rol oynadığı görülmüştür. Ayrıca, katılımcıların çoğunun yer bildirimleriyle yaratmaya çalıştıkları kimliklerin çevrimdışındaki kimliklerinin tezahürü olduğu ortaya çıkmıştır.