Türkiye Aile Yapısı Araştırması Tespitler, Öneriler

KurumT.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Türkiye Aile Yapısı Araştırması Tespitler, Öneriler

Türkiye’de XIX. yüzyılın sonundan başlayarak yaşanan sosyodemografik ve ekonomik dönüşümler,
aile yapısının değişmesine ve farklı aile biçimlerinin
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu süreçte, geleneksel
aile biçimlerinin işlevleri yavaş yavaş ortadan kalkmış ve modernleşme sürecinin getirdiği yeni yaşam
biçimlerine uygun aile biçimleri ortaya çıkarak toplumsal yaşamda önemli bir yer tutmaya başlamışlardır (Özbay, 1985; Duben, 1985; Duben ve Behar,
1998). Tek ve doğrusal bir modernleşme sürecinin
yerine çoklu ve doğrusal olmayan modernleşme eğilimlerinin de gerçekleştiği bu dönemde, dünyanın
farklı coğrafyalarında olduğu gibi, Türkiye’nin sosyodemografik yapısında da önemli değişimler yaşanmıştır. Bu süreçte, Türkiye’de aile yapısının değişimini etkileyen nüfusun sayısal büyüklüğü, yapısı,
yerleşim yerlerine göre dağılımı, sektörel dağılımı,
doğurganlık seviyesi, doğurganlık normu, doğuşta
yaşam süresi, aile kuruluşuna ve evliliğe ilişkin özellikleri, kadının toplumsal konumu, sosyal güvenlik
sisteminin yapısı ve belki daha da önemlisi, toplumun zihniyet yapısı önemli değişimlere uğrayarak
aile yapısının dönüşmesine neden olmuştur.