İngiltere’Deki Türk Camileri ve Entegrasyon Sürecine Sosyo-Kültürel Katkılar

YazarYakup ÇOŞTU
YazarSüleyman TURAN

İngiltere’Deki Türk Camileri ve Entegrasyon Sürecine Sosyo-Kültürel Katkılar

“1950’lerden itibaren Türkler çok çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine göç etmeye başlamışlardır. Sonraki süreçte göç dalgalarının artmaya başlaması ve Türkle- rin bulundukları ülkelerde hatırı sayılır bir nüfusa ulaşmalarının bir sonucu olarak, öncelikle temel dini pratiklerin yerine getirildiği mescitler, daha sonra ikinci ve üçüncü kuşakla birlikte ise çevresindeki yapılanmalarla bir bütün oluşturan kurumsal camiler inşa edilmiştir. Bu camiler din hizmetleri dışında üstlendikleri sosyal, kültürel ve eğitsel fonksiyonları sayesinde hem dini ve milli değerlerin korunması ve yaşatılması hem de Türklerin bulundukları ülkelere entegrasyonlarına büyük katkılar sağlamıştır. Bu çalışmada, İngiltere’deki Türklere ait camiler ve bunların temel fonksiyonları ele alınmaktadır.”