Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği

YazarCeylan TUĞRUL
KurumTürk Psikoloji Dergisi

Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği

Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği, gençlik döneminde, içinde yaşanılan aile ortamından kaynaklanan streslerin sayısını ve bu streslerden etkilenme derecesini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu makalede, GDASDÖ’nin faktör yapısı, geçerliği ve güvenirliği ile ilgili olarak yapılan dört farklı çalışmanın sonuçları özetlenmeye çalışılmıştır. Faktör analizi çalışmaları sonucunda GDASDÖ için otoriter-baskıcı tutum, ilişkilerde duyarsızlık ve tutarsızlık, anne-baba ilişkilerinde uyumsuzlık, sosyal ilişkilerde kısıtlılık, ev ortamında düzensizlik, ekonomik sorunlar, sınırsızlık ve istismar, sağlık ve sosyal sorunlar adları verilen 8 alt boyut belirlenmiştir. Ayrıca, yapılan diğer faktör analizleri de ölçeğin faktör yapı geçerliğinin olduğunu göstermiştir. Yapılan güvenirlik çalışmalarında ölçeğin toplam ve alt boyutlar güvenirlik katsayılarının tatminkar ve test- tekrar test değerlerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Geçerlik çalışmalarında ise öncelikle maddeler, alt boyutlar ve toplam için test karşılaştırmaları yapılmış ve istatistiksel açıdan anlamlı farklar elde edilmiştir. Diğer geçerlik çalışmalarında da ayırdedici analiz sonuçlarının yüksek ve GDASDÖ puanları ile ilişkili çeşitli değişkenler arasındaki korelasyonların anlamlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Gençlik Dönemi, Aile Sorunları, Ölçek Geliştirilmesi.