Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri

YazarlarArş. Gör. Meryem TEKİN EPİK, Arş. Gör. Özal ÇİÇEK, Arş. Gör. Selin ALTAY
TarihTemmuz 2017

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri

 

Geleneksel sosyal politikanın en temel mekanizması olarak kabul edilen aile, birbirlerine kan bağı, evlilik ve diğer yasal yollardan akrabalık bağı ile bağlı olan, çoğunlukla aynı evde bir arada yaşayan, yetişkin üyelerinin çocukların bakımı için sorumluluk aldığı ve içindeki bireylerin cinsel, psikolojik, toplumsal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı bir insan topluluğu olarak tanımlanabilir. Endüstrileşme öncesi tarım toplumlarının geleneksel geniş aile yapısı, üretim sisteminde yaşanan transformasyonla birlikte çözülmüş ve eğitim, sağlık, güvenlik gibi fonksiyonlarını tarihsel süreç içerisinde birtakım kamusal mekanizmalara aktarmıştır. Bununla birlikte bazı temel fonksiyonlarını korumaya devam eden aile mekanizması, günümüzde toplumsal yaşam içerisinde alternatifi olmayan ve önemini koruyan sosyal bir organizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düzlem ışığında, aile kurumunun yapısında meydana gelen dönüşümler, gelenekselden moderne evlilik, ebeveyn ilişkileri, aile içerisinde kadın ve erkeğin statü ve rollerinde birtakım farklılıklara neden olmaktadır. Bu çalışmayla hedeflenen tarihsel süreç içerisinde ailenin geçirdiği dönüşüm ve bunun sosyal politikaya olan etkilerini teorik bir çerçevede analiz etmektir. Bu amaçla; ilk etapta ailenin ilkel toplumlardan endüstrileşme sürecine kadar olan geleneksel rolleri ve bu rollerdeki dönüşümler sosyal politikayla olan bağlar kapsamında ele alınacak, ardından endüstrileşme sonrası yeni oluşan çekirdek ailenin kapitalist üretim ilişkileriyle olan kurgusal bağlarının modern sosyal politikanın meydana gelişindeki etkileri irdelenecek, son olarak ise; 21. yüzyılın post modern aile yapısı ve ortaya çıkan alternatif aile modellerinin günümüz sosyal politikasına etkileri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Aile, Sosyal Politika, Ataerkillik, Geleneksel Aile, Modern Aile