Aile Kurumu

KurumBingöl Üniversitesi

Aile Kurumu

Bir toplumun yapısını oluşturan, ilişkilerini belirleyen belirli toplumsal kurumlar vardır. Toplumsal kurumların; toplumdan topluma değişen ve hatta aynı toplum içerisinde her birinin ayrı fonksiyonu ve ayrı rolleri vardır. Bu toplumsal kurumlardan; ekonomi kurumu, mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ve dağıtım işlevlerini yerine getirir. Din kurumu, bireylerin dünya ve ahiret işlerini düzenleyen ve onlara bir hayat tarzı sunan ilahi kurallar bütünüdür. Eğitim kurumu, bilginin ve kültürel değerlerin bir nesilden ötekine aktarılmasını sağlar. Devlet, belli bir toplumda yaşayan insanların hak, görev, sorumluluk ve davranışlarının kontrolünü elinde tutan siyasal kurumdur. Aile ise içinde insan türünün belli bir şekilde üretildiği, cinsel ilişkilerin düzenlendiği, sosyalleşme sürecinin ilk ortaya çıktığı kültürel mirasın nesilden nesile aktarıldığı; biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal görevleri olan sosyal bir kurumdur